Algemene voorwaarden voor consumenten.


A. Algemeen


1. De algemene voorwaarden van Paul van der Ven Installatietechniek B.V. te Boekel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78037581.
2. Zowel deze algemene voorwaarden als de van toepassing verklaarde branchevoorwaarden, inclusief periodieke wijzigingen daarop, zijn te raadplegen op onze website: www.paulvanderveninstallatietechniek.nl


B. Werkingssfeer


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een Consument en een opdrachtnemer overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, werk binnen het kader van een onderhoud/ service-abonnement, en werk met betrekking tot een signaleringssysteem.
2. Deze voorwaarden zijn geldig voor zover de door Opdrachtnemer van toepassing verklaarde branchevoorwaarden geen gelding hebben. Afwijking van hetgeen is overeengekomen is slechts mogelijk indien Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
3. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst. Opdrachtnemer zal de Consument hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
4. De onderliggende opdracht(bevestiging)/overeenkomst – tezamen met deze voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
5. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst opgenomen voorwaarden.
6. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten kunnen door de Consument niet zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden overgedragen aan derden.
7. Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de opdrachtbevestiging of overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een rechtsgeldig beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


C. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: opdrachtgever in de vorm van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
2. Dienstverlening: alle huidige en toekomstige dienstverlening dan wel verkoop doorverkoop van goederen.
3. Duurovereenkomst: Opdrachtnemer en consument hebben zich verplicht tot een voortdurende prestatie die zich over een langere tijd uitstrekt.

4. Installatie: (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, elektronische laagspanningsinstallatie, loodgieterswerk, gas- en zinkwerk en airco.
5. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeenkomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
6. Onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de opdrachtnemer verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie op basis van een duurovereenkomst.
7. Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie.
8. Opdrachtnemer: Paul van der Ven Installatietechniek B.V., gevestigd te Boekel.
9. Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek, zoals bijvoorbeeld een storing.
10. Signaleringssysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken en/of te registreren gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak, brand of koolstofmonoxide.
11. Stelpost: een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd.
12. Werk: het totaal van de tussen de Consument en Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen.


D. Verplichtingen van de Consument


1. De Consument stelt de Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De Consument zorgt er voor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de consument.
4. De Consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de Opdrachtnemer hiervan tijdig, in ieder geval 5 werkdagen, in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de Consument de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Consument kan worden toegerekend.
6. De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen;
 gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

 (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 gebreken of ongeschiktheid van materialen en/of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld;
 onjuistheden in de door of namens de Consument verstrekte gegevens;
 dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden.
7. In geval van een tekortkoming van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Consument de Opdrachtnemer daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.


E. Vertraging bij aanvang of voorzetting van het werk


1. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de Consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De Consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de Opdrachtnemer 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft, tenzij de tekortkoming niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend. De Consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
2. De Consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door een derde te doen uitvoeren of voltooien.


F. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat


1. De Consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de Opdrachtnemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkomen en beperking van de schade.
4. De Consument zal de Opdrachtnemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van het in het vorige lid bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Consument aan de Opdrachtnemer de door de Opdrachtnemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 van dit artikel bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de Opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben genoten.


G. Meer en minderwerk


1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kunnen Consument en Opdrachtnemer, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en oplevering.

2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% (zegge: tien procent) van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de Opdrachtnemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.
3. In geval van door de Consument opgedragen meerwerk kan de Opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de Consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de Consument artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.
5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van de Opdrachtnemer resp. Consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.
6. Indien bij het verrichten van service- en/of onderhoudswerkzaamheden blijkt dat bepaalde onderdelen van de installatie vervangen dienen te worden, zal Opdrachtnemer de Consument vooraf hiervan in kennis stellen, tenzij onvoorziene omstandigheden onmiddellijk handelen vereist. Een opgave van de extra kosten wordt aan de Consument verstrekt. Deze extra kosten worden, buiten de jaarlijkse servicekosten, bij de Consument in rekening gebracht.


H. Onvoorziene omstandigheden


1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de Opdrachtnemer dat zo spoedig mogelijk aan de Consument en onderbreekt de Opdrachtnemer - voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt - zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
2. Eventuele extra kosten die de Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Consument worden vergoed.
3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.


I. Overmacht


1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.


J. Oplevering


1. Als Consument en Opdrachtnemer een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
2. Als Consument en Opdrachtnemer een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
3. Het werk is opgeleverd wanneer de Opdrachtnemer aan de Consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de Consument het werk heeft aanvaard.

4. De Consument heeft 14 dagen na oplevering van het werk de tijd om Opdrachtnemer in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen/gebreke van het opgeleverde werk.


K. Betaling


Vooruitbetaling/zekerheid
1. De opdrachtnemer is gerechtigd bij een opdracht boven € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) inclusief BTW en voor ten hoogste 25% (zegge: vijfentwintig procent) van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
2. De Opdrachtnemer kan bij het sluiten van een (duur)overeenkomst zekerheid bedingen van de Consument.
3. Na het sluiten van de (duur)overeenkomst kan de Opdrachtnemer zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
Eindafrekening/facturatie
4. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Opdrachtnemer bij de consument de eindafrekening/factuur in.
5. Indien Opdrachtnemer met de Consument een duurovereenkomst is overeengekomen, ontvangt de Consument jaarlijks een factuur van de Opdrachtnemer. Eventuele extra kosten die verband houden met extra werkzaamheden, die niet in de duurovereenkomst zijn opgenomen, worden separaat bij de Consument in rekening gebracht.
6. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
7. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten.
8. Betaling van de eindafrekening/ de factuur vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening, zonder enige inhouding of korting. De Consument is niet bevoegd om de eindafrekening/ factuur te verrekenen met enige andere factuur of schadevergoeding.
9. Indien de Consument niet tijdig betaald wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft om binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
10. Bij niet tijdige en/of volledige betaling kan Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum zoals in voorgaande artikelen is bedoeld tot de dag van ontvangst van het verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
11. Alle kosten ontstaan door of verband houdende met (buiten)gerechtelijke incasso van vorderingen op de Consument zijn voor rekening van de Consument. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te incasseren (bruto) bedrag. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de 15% van het te incasseren (bruto) bedrag, dan zullen deze hogere (buiten)gerechtelijke incassokosten voor rekening van de consument komen.
12. De Opdrachtnemer blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Consument aan al zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


L. Garanties


1. Indien geleverde materialen, apparatuur of andere producten c.q. dienstverlening door Opdrachtnemer van een toeleverancier zijn betrokken zijn de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing en slechts indien deze geen toepassing hebben zullen de garantiebepalingen zoals hieronder gelden
2. Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niets anders dan hetgeen specifiek en schriftelijk in het ontwerp of overeenkomst (of wanneer deze niet is gemaakt de offerte) is vermeld. De garantie vervalt indien:
 Gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de Opdrachtnemer zijn gemeld;
 Gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Consument die de opdracht heeft gegevens of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 Het gebrek geen gevolg is van het werk;
 Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen aanbrengt ter zake hetgeen door Opdrachtnemer werd opgeleverd. Ook heeft Opdrachtnemer het recht zijn eventuele verplichtingen ter zake op te schorten totdat Opdrachtnemer voor de desbetreffende werkzaamheid/leverantie volledig werden betaald.
 Gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
 De Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldoen.
3. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie op niet door Opdrachtnemer geleverd materiaal, zoals bijvoorbeeld sanitair en eventuele gebreke of tekortkomingen die zijn ontstaan of zijn oorzaak vindt door geleverde materialen door een derde.


M. Intellectueel eigendomsrecht


1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, of ter beschikking gestelde software, programma's van eisen, tekeningen, ontwerpen of anderszins, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, liggen uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgevers gebruiksrecht is niet overdraagbaar en/of ter beschikking worden gesteld aan derden op enige wijze tenzij Opdrachtnemer hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.
2. Opdrachtgever dient hetgeen aan haar ter beschikking is gesteld uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor hetgeen aan haar ter beschikking is gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanpassingen of wijzigingen te verrichten ten aanzien van hetgeen krachtens de overeenkomst is ontwikkeld en/of ter beschikking is gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – te verwijderen of te wijzigen of anderszins te bewerken.


N. Toepasselijk recht en forumkeuze


1. Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten, offertes en andere rechtshandelingen die worden verricht, ook wanneer de uitvoering van de werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.